Cookies

At HRS, we want to offer you the best possible service. Therefore, we store information about your visit in so-called cookies. By using this site, you allow the use of cookies. To obtain detailed information regarding the use of cookies on this site, click “More Information“, where you can also disable cookies and adjust your browser settings accordingly.

More Information

Výzva zníženia nákladov

Štandardy znižovania nákladov dostávajú manažérov pracovných ciest pod tlak: ako zabezpečiť hotelový program a nepresiahnuť stanovený cenový limit?

Výzva zníženia nákladov
 

Zníženie priamych a nepriamych výdavkov je jednou z najväčších výziev správy pracovných ciest. Tlak na správu pracovných ciest, požadujúci udržanie nákladov v rámci stanovených cenových limitov, môže byť vysoký, keďže osoba zodpovedná za pracovné cesty musí plniť štandardy na úsporu nákladov. Zároveň však cestujúci na svojich pracovných cestách očakávajú primerané hotely, čo vytvára tlak na manažérov pracovných ciest z oboch strán.

Poskytnutie globálneho programu hotelov

Pre nákladovo efektívny program hotelov je kľúčová komplexná ponuka v rámci stanovených cenových limitov. V praxi majú manažéri pracovných ciest k dispozícii príliš malý výber hotelov v preddefinovaných cenových limitoch, najmä pre destinácie s vysokými cenami. Je to okrem iného spôsobené skutočnosťou, že mnohé spoločnosti sa zameriavajú len na niekoľko veľkých hotelových reťazcov, ktoré však vo väčšine regiónov tvoria len malú časť celého trhu hotelov – a platia porovnateľne vysokú cenu. Ďalej im často chýbajú údaje benchmarkingu na realistické zhodnotenie sadzieb a taktiež znalosť miestneho trhu, aby mohli dosiahnuť najlepšie výsledky pri vyjednávaní.

Individuálne hotely: často nevyužitý potenciál

Hotelové reťazce majú porovnateľne vyššie režijné náklady, takže majú v priemere vyššie ceny za noc ako nezávislé hotely. V dôsledku toho je taktiež menší priestor na vyjednávanie o znížení nákladov. Je však pre nich náročné jednať s samostatnými hotelmi: trh je silne fragmentovaný a jednania s jednotlivými hotelmi by boli časovo príliš náročné. Počtom však nezávislé hotely dominujú takmer všade na svete. Odvetvie nezávislých hotelov je taktiež slabo zastúpené v globálnych distribučných systémoch (GDS) v mnohých regiónoch. Vzhľadom na nedostatok zdrojov sa spoločnosti často uchyľujú k hotelovým reťazcom. Preto zostáva potenciál úspor a lepšie umiestnenie nezávislých hotelov z veľkej časti nevyužité.

Chýbajúce zdroje pre efektívne obstarávanie hotelov

Na štruktúrovanú analýzu aktuálneho cestovného správania a systematické vyjednávania s hotelmi v rámci obstarávania hotelov nemá väčšina spoločností dostatok času. Okrem toho chýbajúce údaje benchmarkingu oslabujú vyjednávaciu pozíciu. Potenciálne úspory, ktoré by bolo možné dosiahnuť dojednanými sadzbami, zostávajú nevyužité.

Riešenie: HRS poskytuje holistickú podporu

HRS – firemný panel úspor

S komplexným portfóliom hotelov HRS, podrobnými údajmi benchmarkingu a tiež poradenstvom a znalosťou miestneho trhu nájdete perfektný hotelový program pre vaše relevantné obchodné destinácie. Potenciál úspor, už dosiahnutých aj budúcich, je znázornený v podrobnej analýze. Zároveň ťažíte z najlepších podmienok: spoločnosť HRS vás prostredníctvom inteligentného sourcingu podporuje od stratégie cez vyjednávanie sadzieb po audity sadzieb, čím vám pomôže dosiahnuť enormný potenciál úspor. Vždy máte k dispozícii úplný prehľad o realizovaných úsporách nákladov.